دریافت فصلنامه انجمن طراحان شهری ایران، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۴۰۰؛ با موضوع “مباحث اجرایی در طراحی شهری”

faslname-anjoman-tarahan-shahri

فصلنامه علمی- تخصصی انجمن طراحان شهری ایران سال سوم، شماره هفتم، بهار و تابستان ۱۴۰۰ صاحب امتیاز: انجمن طراحان شهری ایران مدیر مسئول: سهیلا صادق زاده سردبیر: سید علی صفوی • فهرست مطالب این شماره از نشریه: سخن مدیر مسئول؛ سهیلا صادق زاده یادداشت سردبیر، طراحی شهری در عمل؛ سید علی صفوی ۱. اخلاق حرفه […]