مبحث یازدهم مقررات ملی ایران طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1392

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

101 صفحه

قیمت :

280000 ریال

فهرست مطالب
 • قسمت اول: ساختمانهاي فولادي 1
 • 11-1 ساختمانهاي فولادي با مقاطع گرم نورد شده
 • كليات
 • مصالح
 • نقشهها و مدارك فني
 • شالوده
 • سازهاي اجزاء
 • معماري ملاحظات
 • طراحي ملاحظات
 • اجرايي ملاحظات
 • رواداريها
 • 11-2 سيستم قاب فولادي سبك (LSF (27
 •  كليات
 • مصالح
 • نقشهها و مدارك فني
 • شالوده
 • سازهاي اجزاي
 • معماري ملاحظات
 • طراحي ملاحظات
 • اجرايي ملاحظات
 • رواداريها
 • قسمت دوم: ساختمانهاي بتني
 • 11-3 ساختمانهاي بتني پيش ساخته
 •  كليات
 • مصالح
 • نقشهها و مدارك فني
 • شالوده
 • سازهاي اجزاي
 • معماري ملاحظات
 • طراحي ملاحظات
 • اجرايي ملاحظات
 • رواداريها
 • 11-4 سيستم ديوار سازهاي بتن مسلح با قالبهاي عايق ماندگار (ICF (63
 •  كليات
 • مصالح
 • نقشهها و مدارك فني
 • شالوده
 • سازهاي اجزاي
 • معماري
 • ملاحظات طراحي
 • ملاحظات اجرايي ملاحظات
 • رواداريها
 • 11-5 سيستم پانل پيش ساخته سبك سه بعدي (3D (75
 • كليات
 • مصالح
 • نقشهها و مدارك فني
 • شالوده
 • معماري ملاحظات
 • طراحي ملاحظات
 • اجرايي ملاحظات
 • رواداريها
 • سيستم قالب تونلي
  كليات
 • مصالح
 • فني ومدارك نقشهها
 • شالودهها
 • معماري ملاحظات
 • طراحي ملاحظات
 • اجرايي ملاحظات
 •  رواداريها
مقدمـه کتاب

مقدمه:

يكي از راههاي توسعه صنعت ساختمانسازي، رويكرد جدي به اجراي صنعتي ساختمانها ميباشد.
صنعتي سازي به روش يا روشهايي كه ميزان استفاده از منابع انساني، مواد اوليه و سرمايه را در
راستاي پاسخ دهي به نياز مسكن جامعه و بهرهوري اقتصادي با بكارگيري فن آوريهاي نوين كه در
يك ساختار منظم و مدولار، تشكيلات يافته و منسجم بطور كارا عمل كند گويند. اين امر از طريق
فراهم آوردن شرايط فني لازم با گسترش كارخانجات توليد صنعتي ساختمان، بالا بردن سطح
دانش نيروي انساني ماهر و بكار گيري فنون نوين و ابزار و امكانات اجراي ساختمان، ميسر است.
دارد كه ضوابط و مقررات منطبق با شرايط موجود در كشور براي هر يك از سيستمهاي صنعتي در كشور ما نيز، سهم صنعتي سازي ساختمان طي سالهاي اخير رو به افزايش بوده و ضرورت ساختماني تدوين گردد. در همين راستا، در سال 1383 اولين ويرايش مبحث يازده تحت عنوان اجراي صنعتي ساختمانها تدوين و ابلاغ گرديد كه اختصاص به ساختمانهاي فولادي داشت.
فنآوريهاي نوين ساختماني نياز به بازنگري جدي و تكميل اين مبحث احساس گرديد. در ويرايش در حال حاضر با گسترش سيستمهاي ساختماني صنعتي در كشور و توسعه ساخت و ساز با حاضر علاوه بر اصلاح نام مبحث به “طرح و اجراي صنعتي ساختمان”، ساختمانهاي بتني نيز در كنار ساختمانهاي فولادي اضافه گرديد، كه در بر گيرنده ضوابط كليات، مصالح، نقشهها و مدارك فني، شالوده، ملاحظات معماري، ملاحظات طراحي، ملاحظات اجرايي و رواداريهاي هر يك از
سيستمهاي سازهايي صنعتي ساختمان ميباشد.
بتني است. مشخصات مصالح مصرفي در روش صنعتيسازي ساختمانها با ضوابط مبحث پنجم در اين مبحث تمركز اصلي بر روي اجراي صنعتي سيستمهاي سازهاي ساختمانهاي فولادي و مقررات ملّي ساختمان هماهنگي داشته و در بخش شالودهها نيز با ضوابط مبحث هفتم مقررات ملّي ساختمان هماهنگ ميباشد. در طراحي اجزاء فولادي گرم نورد شده از ضوابط مبحث دهم مقررات ملّي ساختمان استفاده ميشود، همچنين قطعات بتني نيز مطابق ضوابط مبحث نهم
مقررات ملّي ساختمان طراحي ميگردند.
ساختمان پرداخته نشده و بدليل گستردگي زياد اين سيستمها، امكان درج همه آنها مقدور نبوده با اذعان به اين كه آنچه در اين مبحث آمده لزوما به همه ضرورتها و مباحث صنعتيسازي در لكن سعي شده سيستمهاي متداول صنعتي سازي در اين ويرايش مطرح و الزامات آن بيان شود. در بخش ساختمانهاي فولادي به ساختمانهاي فولادي با مقاطع گرم نورد شده و سيستم قاب فولادي سبك “LSF “پرداخته شده است و در بخش ساختمانهاي بتني، به ساختمانهاي بتني
پيش ساخته سبك سه بعدي “3D “و سيستم قالب تونلي پرداخته شده است. پيش ساخته، سيستم ديوار سازهاي بتن مسلح با قالبهاي عايق ماندگار “ICF ، “سيستم پانلهاي علاوه بر سيستمهاي ياد شده، سيستمهاي نوين ديگري نيز شامل سيستمهاي تركيبي، ساختماني و سازهاي مطرح است كه بدليل عدم فراگيري آنها در كشور، از تدوين مقررات براي آنها
در اين ويرايش خودداري گرديده، لكن براي اينگونه سيستمها توصيه ميشود به آخرين نشريه
فناوريهاي نوين ساختمان از انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مراجعه شود.
صنعتي، زمينه گسترش هر يك از آنها مطابق ضوابط اين مبحث در ساخت و ساز كشور بيش از اميد است، با رفع ابهامات موجود در ويرايش قبلي و گسترش دامنه سيستمهاي ساختماني
پيش فراهم گردد.
كميته تخصصي مبحث يازدهم مقررات ملّي ساختمان

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “