راهنمای مبحث نوزدهم ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژی (جلد اول)

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1389

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

340 صفحه

قیمت :

500000 ریال

فهرست مطالب
 • ۱ – ۱۹ کلیات کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)
 • ۱ – ۱ – ۱۹ دامنه کاربرد
 • ۲ – ۱ – ۱۹ تعاریف
 • ۲ – ۱۹ مقررات کلی طراحی و اجرا کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)
 • ۱- ۲ – ۱۹ مدارک موردنیاز برای اخذ پروانه ساختمان
 • ۱ – ۱ – ۲ – ۱۹ گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح
 • ۲ – ۱ – ۲ – ۱۹ چک لیست انرژی
 • ۳ – ۱ – ۲ – ۱۹ نقشه های ساختمان
 • ۴ – ۱ – ۲ – ۱۹ مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق حرارت
 • ۵ – ۱ – ۲ – ۱۹ مشخصات فنی سیستم های مکانیکی و روشنایی
 • ۲ – ۲ – ۱۹ عوامل ویژه اصلی و گروه بندی ساختمانها
 • ۱ – ۲ – ۲ – ۱۹ گونه بندی کاربری (یا نحوه تصرف) ساختمان
 • ۲ – ۲ – ۲ – ۱۹ گونه بندی نیاز سالانه انرژی محل استقرار ساختمان
 • ۳ – ۲ – ۲ – ۱۹ گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان
 • ۴ – ۲ – ۲ – ۱۹ گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان
 • ۵ – ۲ – ۲ – ۱۹ گروه بندی ساختمان ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی
 • ۳ – ۲ – ۱۹ عوامل ویژه فرعی
 • ۱ – ۳ – ۲ – ۱۹ گونه بندی از نظر شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی
 • ۲ – ۳ – ۲ – ۱۹ گونه بندی نحوه استفاده از ساختمان های غیرمسکونی
 • ۴ – ۲ – ۱۹ روش های طراحی پوسته خارجی ساختمان
 • ۵ – ۲ – ۱۹ طراحی سیستمهای مکانیکی
 • ۶ – ۲ – ۱۹ طراحی سیستم روشنایی
 • ۳ – ۱۹ پوسته خارجی ساختمان کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول
 • ۱ – ۳ – ۱۹ روش الف – روش کار کردی
 • ۱ – ۱ – ۳ – ۱۹ محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع
 • ۲ – ۱ – ۳ – ۱۹ ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی پوسته خارجی
 • ۳ – ۱ – ۳ – ۱۹ محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح و کنترل مشخصات پوسته
 • ۲ – ۳ – ۱۹ روش ب – روش تجویزی
 • ۱ – ۲ – ۳ – ۱۹ الزامات در راه حل های فنی روش تجویزی
 • ۲ – ۲ – ۳ – ۱۹ اثر بهره گیری مناسب از نور خورشید
 • ۳ – ۲ – ۳ – ۱۹ اثر بهره گیری از سایه بان مناسب
 • ۴ – ۲ – ۳ – ۱۹ نکاتی درباره مجموعه راه حل های فنی روش تجویزی
 • ۵ – ۲ – ۳ – ۱۹ مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-۱ (با پنجره برتر)
 • ۶ – ۲ – ۳ – ۱۹ مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-۲ (با پنجره ساده)
 • ۳ – ۳ – ۱۹ اصول کلی و توصیه ها در زمینه طراحی ساختمان
 • ۱ – ۳ – ۳ – ۱۹ جهت گیری ساختمان
 • ۲ – ۳ – ۳ – ۱۹ حجم و فرم کلی ساختمان
 • ۲ – ۳ – ۳ – ۱۹ جانمایی فضاهای داخلی
 • ۴ – ۳ – ۳ – ۱۹ جدارهای نورگذر
 • ۵ – ۳ – ۳ – ۱۹ سایبانها
 • ۶ – ۳ – ۳ – ۱۹ اینرسی حرارتی
 • ۷ – ۳ – ۳ – ۱۹ تهویه طبیعی
 • ۴ – ۱۹ تأسیسات مکانیکی کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول
 • ۱ – ۴ – ۱۹ مقررات کلی
 • ۲ – ۴ – ۱۹ تأسیسات سرمایش و گرمایش
 • ۱ – ۲ – ۴ – ۱۹ تأمین سرمایش و گرمایش
 • ۲ – ۲ – ۴ – ۱۹ مدارهای توزیع
 • ۳ – ۲ – ۴ – ۱۹ پایانه های سرمایش و گرمایش
 • ۳ – ۴ – ۱۹ سیستم های تهویه
 • ۱ – ۳ – ۴ – ۱۹ تأمین هوای تازه
 • ۲ – ۳ – ۴ – ۱۹ کیفیت درزبندی بازشوها
 • ۴ – ۴ – ۱۹ تأسیسات آب گرم مصرفی
 • ۱ – ۴ – ۴ – ۱۹ ملاحظات کلی
 • ۲ – ۴ – ۴ – ۱۹ عایق کاری لوله و مخزن
 • ۵ – ۱۹ سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول
 • ۱ – ۵ – ۱۹ سیستمها و تجهیزات روشنایی
 • ۲ – ۵ – ۱۹ سیستم های کنترل روشنایی
 • ۱ – ۲ – ۵ – ۱۹ روشنایی فضاها
 • ۲ – ۲ – ۵ – ۱۹ سیستم های کاهش میزان و یا مدت روشنایی
 • ۳ – ۲ – ۵ – ۱۹ کنترل خاموش کردن روشنایی
 • ۳ – ۵ – ۱۹ شدت روشنایی فضاها
 • ۴ – ۵ – ۱۹ روشنایی محوطه و بیرون ساختمان
 • ۱ – ۴ – ۵ – ۱۹ لامپها
 • ۲ – ۴ – ۵ – ۱۹ کنترل روشنایی محوطه و خارج ساختمان
 • ۵ – ۵ – ۱۹ کنتور
 • ۶ – ۵ – ۱۹ موتورها
 • پیوست ۱ روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان
 • پ ۱-۱ تعیین جرم سطحی مؤثر جدار
 • پ ۱-۱-۱ جدار در تماس با خارج
 • پ۱-۱-۲ جدار مجاور خاک
 • پ۱-۱-۳ جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای کنترل نشده پ۱-۱-۴ جدارهای داخل فضای کنترل شده ساختمان
 • پ ۱-۲ جرم سطحی موثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید
 • پیوست ۲ روش محاسبه شاخص خورشیدی
 • پیوست ۳ گونه بندی نیاز سالانه انرژی شهرهای ایران
 • پیوست ۴ گونه بندی کاربری ساختمانها
 • پیوست ۵ تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی
 • پیوست ۶ مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف، علایم
 • پیوست ۷ ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول
 • پیوست ۸ مقاومت حرارتی لایه های هوا و قطعات ساختمانی
 • پ۸-۱ مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطوح داخلی و خارجی
 • پ۸-۲ مقاومت حرارتی لایه های هوای محبوس
 • پ۸-۳ مقاومت حرارتی برخی لایه های عناصر ساختمانی متداول
 • پ۸-۳-۱ آجر پلاک (نما)
 • پ ۸-۳-۲ أجر تویر (دیوار)
 • پ ۸-۳-۳ آجر سوراخ دار (دیوار)
 • پ۸-۳-۴ بلوک سفالی (دیوار)
 • پ۸-۳-۵ بلوک سیمانی (دیوار)
 • پ۸-۳-۶ تیرچه و بلوک سفالی (سقف)
 • پ۸-۳-۷ تیرچه و بلوک سیمانی (سقف)
 • پ ۸-۳-۸ تیرچه و بلوک پلی استایرن منبسط (سقف)
 • پیوست ۹ ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها
 • پ ۹-۱ ضریب انتقال حرارت شیشه ها
 • پ ۹-۱-۱ شیشه های ساده
 • پ ۹-۱-۲ شیشه های دو جداره عمودی
 • پ۹-۱-۳ شیشه های دو جداره افقی (سقفی)
 • پ۹-۲ ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
 • پ۹-۲-۱ جدارهای نورگذر دارای شیشه تک جداره ساده
 • پ۹-۲-۲ جدارهای نورگذر دارای انواع شیشه دوجداره
 • پ۹-۳ مثال های تعیین ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
 • پ۹-۴ ضرایب انتقال حرارت درها
 • پیوست ۱۰ سایه بانها
 • پیوست ۱۱ روش های محاسبه پل های حرارتی
 • پ۱۱-۱ گونه های مختلف پل های حرارتی
 • ب۱۱-۲ روند محاسبات عددی
 • پ۱۱-۳ ضرایب انتقال حرارت پل های حرارتی متداول
 • پ۱۱-۳-۱ کف های زیرین مجاور خاک
 • پ۱۱-۳-۱-۱ کف روی خاک بدون عایق حرارتی
 • پ۱۱-۳-۱-۲ کف روی خاک با عایق حرارتی
 • پ۱۱-۳-۲ دیوارهای مجاور خاک
 • پ۱۱-۳-۳ اتصالات متداول کفهای مجاور خارج یا فضای کنترل نشده
 • پ۱۱-۳-۴ اتصالات متداول سقفهای میانی
 • پ۱۱-۳-۵ اتصالات متداول بامها و دیوار
 • پ۱۱-۳-۶ اتصال دیوارهای داخلی و خارجی
 • پ۱۱-۳-۷ اتصالات بين بازشوها و جدارهای غیرنورگذر
 • پیوست ۱۲ مثال محاسبه و طراحی پوسته خارجی ساختمان طبق روش کار کردی
 • پ۱۲-۱ اطلاعات موردنیاز
 • پ۱۲-۲ مراحل انجام محاسبات به روش کار کردی
 • پ ۱۲-۲-۱ مرحله اول: تعیین گروه بندی ساختمان
 • پ ۱۲-۲-۲ مرحله دوم: محاسبه مساحت اجزای مختلف جدارهای ساختمانی
 • پ۱۲-۲-۲-۱ دیوارهای خارجی
 • پ ۱۲-۲-۲-۲ دیوارهای مجاور فضای کنترل نشد
 • پ۱۲-۲-۲-۳ پنجرهها پ۱۲-۲-۲-۴ درها
 • پ ۱۲-۲-۲-۵ سقف
 • پ۱۲-۲-۲-۶ کفها
 • پ۱۲-۲-۳ مرحله سوم: محاسبه طول پل های حرارتی پوسته خارجی
 • پ۱۲-۲-۳-۱ کف مجاور خاک
 • پ۱۳-۲-۲-۹ دیوارهای خورشیدی صلب مجوف
 • پ۱۳-۲-۲-۱۰ دودکش خورشیدی
 • پ۱۳-۲-۲-۱۱ سلول فتوولتائیک
 • پ۳-۲-۲-۱۲ کلکتور (جمع کننده خورشیدی با سیال مایع
 • پ۱۳-۲-۲-۱۳ سیستم ترکیبی فتوولتائیک و کلکتور خورشیدی
 • پ۱۳-۲-۲-۱۴ پمپ گرمایی با انرژی خورشیدی
 • پ۱۳-۲-۲-۱۵ چیلر جذبی با انرژی خورشیدی
 • پ۱۳-۳ تولید انرژی با استفاده از دیگر انرژی های تجدیدپذیر
 • پ۱۳-۳-۱ توربین بادی پ۱۳-۴ سیستم نوین تهویه
 • پ۱ – ۴ – ۱۳ فن خروج هوا با حسگر رطوبت نسبی هوا
 • پ۱۳-۴-۲ دریچه ورود هوا با حسگر رطوبت نسبی هوا
 • پ۱۳-۵ سیستم های بازیافت انرژی
 • پ۱۳-۵-۱ بویلر بازیافت حرارت
 • پ۱۳-۵-۲ سیستم بازیافت گرمایی برای پیش گرمایش هوای احتراق
 • پ۱۳-۵-۳ لوله حرارتی
 • پ۱۳-۵-۴ مبدل لوله حرارتی
 • پ۱۳-۵-۵ مبدل حرارتی ترموسیفونی
 • پ۱۳-۵-۶ رکوپراتور
 • پ۱۳-۵-۷ گونومایزر
 • پ۱۳-۵-۸ سیستم بازیافت متناوب حرارت
 • پ۱۳-۵-۹ سیستم بازیافت انرژی از هوای خروجی
 • پ۱۳-۵-۱۰ مبدل حرارتی هوا به هوا
 • پ۱۳-۵-۱۱ مبدل حرارتی صفحه ای
 • پ ۱۳ ۵-۱۳ مبدل گردان هوا به هوا – چرخ آنتالپی
 • پ۱۳-۵-۱۳ سیکل بازیافت همراه با کویل
 • پ۱۳-۵-۱۴ سیکل بازیافت آنتالپی دو برجی
 • پ۱۳-۶ سیستم های ذخیره سازی
 • پ۱۳-۶-۱ سیستم ذخیره کن سنگین
 • پ ۱۳-۶-۲ جدار ذخیره کننده تغییر فازی
 • پ۱۳-۶-۳ سیستم تهویه شبانه
 • پ۱۳-۶-۴ سیستم های پیش گرمایش یا پیش سرمایش با بهره گیری از ذخیره سازی خاک
 • پ۱۳-۷ تجهیزات مکانیکی و الکتریکی با بازدهی انرژی بالا
 • پ۱۳-۷-۱ پمپهای حرارتی متصل به زمی
 • پ۱۳-۷-۲ سیستم های تولید همزمان گرما | سرما و برق
 • پ۱۳-۸ سیستم های هوشمند برای انطباق هر چه بیشتر تولید انرژی با نیازهای مقطعی
 • پ۱۳-۸-۱ اجزای اصلی یک سیستم هوشمند
 • پ۱۳-۸-۱-۱ ورودی ها
 • پ۱۳-۸-۱-۲ نرم افزار پردازش و تحلیل اطلاعات
 • پ۱۳-۱۰۸-۳ خروجیها پ۱۳-۸-۱-۴ ملاحظات زمانی
 • پ۱۳-۸-۱-۵ ویژگی تجربه آموزی یا توانایی یادگیری
 • پ۱۳-۸-۲ سیستم های کنترل هوشمند تأسیسات گرمایی و سرمایی
 • پ۱۳-۸-۳ پوسته هوشمند
 • پ۱۳-۸-۳-۱ سیستمها و عناصر تأثیرگذار بر طراحی یک پوسته هوشمند
 • پیوست ۱۴ تشریح برخی سیستم های تأسیساتی مطرح
 • پ۱۴-۱ اصول سیستم سرمایش تبخیری مستقیم
 • پ۱۴-۲ تشریح برخی سیستم های سرمایی تبخیری بهبود یافته
 • پ۱۴-۲-۱ سیستم های سرمایی جذبی جامد (چرخ دسیکنت)
 • پیوست ۱۵ اصول بهره گیری بهینه از روشنایی طبیعی و مصنوعی
 • پ ۱۵-۱ سیستم های نورپردازی با نور طبیعی
 • پ۱۵- ۱-۱ روشنایی طبیعی و مزایای آن
 • پ ۱۵-۱-۲ طاقچه نوری
 • پ ۱۵-۱-۳ لوله نوری
 • پ۱۵-۱-۴ سیستم متمرکز کننده سهموی
 • پ۱۵-۵۱ لوور آیینهای
 • پ۱۵-۱-۶ پانل با برش لیزری
 • پ۱۵-۱-۷ پانل منشوری
 • پ۱۵-۱-۸ ابزارهای طراحی روشنایی طبیعی در ساختمان
 • پ ۱۵-۲ سیستم های نورپردازی با نور مصنوعی
 • پ۱۵-۲-۱ انواع مختلف لامپها
 • پ۱۵-۲-۱-۱ لامپهای الهتابی پ۱۵-۲-۱-۲ لامپهای تخلیه در گاز
 • پ۱۵-۲-۱-۳ لامپهای دیودی ساطع کننده نور (ال.ای.دی)
 • پ۱۵-۲-۲ روش های کاهش میزان روشنایی
 • پ۱۵-۲-۲-۱ کاهش دهنده های نور لامپها
 • پ۱۵-۲-۲-۲ کلیدهای مستقل روشن و خاموش کردن لامپ
مقدمـه کتاب

محتوایی برای نمایش وجود ندارد

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “