راهنمای مبحث شانزدهم تأسیسات بهداشتی

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1392

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

387 صفحه

قیمت :

350000 ریال

فهرست مطالب
 • ۱ – ۱۶ الزامات قانونی
 • ۱ – ۱ – ۱۶ دامنه
 • ۲ – ۱ – ۱۶ استاندارد
 • ۳ – ۱ – ۱۶ تغییر مقررات
 • ۴ – ۱ – ۱۶ ساختمان های موجود
 • ۵ – ۱ – ۱۶ راهبری و نگهداری
 • ۶ – ۱ – ۱۶ تخریب
 • ۷ – ۱ – ۱۶ مصالح
 • ۸ – ۱ – ۱۶ مدارک فنی
 • ۹ – ۱ – ۱۶ بازرسی و آزمایش
 • ۲ – ۱۶ تعاریف
 • ۱ – ۲ – ۱۶ کلیات
 • ۲ – ۲ – ۱۶ فهرست تعاریف
 • ۳ – ۱۶ مقررات کلی
 • ۱ – ۳ – ۱۶ دامنه کاربرد
 • ۲ – ۳ – ۱۶ کلیات
 • ۴ – ۳ – ۱۶ فضای نصب لوازم بهداشتی۵ – ۳ – ۱۶ شبکه های لوله کشی آب و فاضلاب
 • ۶ – ۳ – ۱۶ مصالح
 • ۷ – ۳ – ۱۶ حفاظت لوله کشی
 • ۸ – ۳ – ۱۶ لوله گذاری در ترنچ
 • ۳-۹- ۱۶ حفاظت اجزای ساختمان
 • ۴ – ۱۶ توزیع آب مصرفی در ساختمان
 • ۱ – ۴ – ۱۶ دامنه
 • ۲ – ۴ – ۱۶ آب مورد نیاز
 • ۳ – ۴ – ۱۶ طراحی لوله کشی توزیع آب مصرفی
 • ۴ – ۴ – ۱۶ انتخاب مصالح
 • ۵ – ۴ – ۱۶ اجرای لوله کشی
 • ۶ – ۴ – ۱۶ ذخیره سازی و تنظیم فشار
 • ۷ – ۴ – ۱۶ حفاظت آب آشامیدنی
 • ۸ – ۴ – ۱۶ لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی
 • ۹ – ۴ – ۱۶ ضد عفونی، آزمایش، نگهداری
 • ۵ – ۱۶ لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
 • ۱ – ۵ – ۱۶ دامنه
 • ۲ – ۵ – ۱۶ طراحی لوله کشی فاضلاب
 • ۲ – ۵ – ۱۶ انتخاب مصالح
 • ۴ – ۵ – ۱۶ اجرای کار لوله کشی
 • ۵ – ۵ – ۱۶ آزمایش و نگهداری
 • ۶ – ۱۶ لوله کشی هواکش فاضلاب
 • ۱ – ۶ – ۱۶ دامنه
 • ۲ – ۶ – ۱۶ طراحی لوله کشی هواکش فاضلاب
 • ۳ – ۶ – ۱۶ انتخاب مصالح
 • ۴ – ۶ – ۱۶ اجرای لوله کشی
 • ۵ – ۶ – ۱۶ آزمایش و نگهداری
 • ۷ – ۱۶ لوازم بهداشتی
 • ۲ – ۷ – ۱۶ جنس و ساخت
 • ۳ – ۷ – ۱۶ تعداد لوازم بهداشتی
 • ۴ – ۷ – ۱۶ نصب لوازم بهداشتی
 • ۵ – ۷ – ۱۶ الزامات انتخاب و نصب
 • ۸ – ۱۶ لوله کشی آب باران ساختمان
 • ۱ – ۸ – ۱۶ دامنه
 • ۲ – ۸ – ۱۶ طراحی لوله کشی آب باران
 • ۳ – ۸ – ۱۶ انتخاب مصالح
 • ۴ – ۸ – ۱۶ اجرای لوله کشی
 • ۵ – ۸ – ۱۶ آزمایش و نگهداری
 • ۹ – ۱۶ بست و تکیه گاه
 • ۱ – ۹ – ۱۶ حدود دامنه کاربرد
 • ۲ – ۹ – ۱۶ نکات عمومی
 • ۳ – ۹ – ۱۶ بست و تکیه گاه لوله های قائم
 • ۴ – ۹ – ۱۶ بست و تکیه گاه لوله های افقی
 • ۵ – ۹ – ۱۶ محل بستها و تکیه گاهها
مقدمـه کتاب

محتوایی برای نمایش وجود ندارد

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “