راهنمای مبحث چهاردهم تأسیسات مکانیکی

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1392

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

325 صفحه

قیمت :

350000 ریال

فهرست مطالب
 • ۱ – ۱۴ الزامات قانونی کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی
 • ۱ – ۱ – ۱۴ دامنه کاربرد
 • ۲ – ۱ – ۱۴ تعاریف
 • ۳ – ۱ – ۱۴ استاندارد
 • ۴ – ۱ – ۱۴ تغییر مقررات
 • ۵ – ۱ – ۱۴ ساختمان های موجود
 • ۶ – ۱ – ۱۴ توسعه، تغییر، تعمیر
 • ۷ – ۱ – ۱۴ راهبری و نگهداری
 • ۸ – ۱ – ۱۴ تغییر کاربری
 • ۹ – ۱ – ۱۴ تخریب
 • ۱۰ – ۱ – ۱۴ مصالح
 • ۱۱ – ۱ – ۱۴ مدارک فنی
 • ۱۲ – ۱ – ۱۴ بازرسی و آزمایش
 • ۲ – ۱۴ تعاریف کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی
 • ۱ – ۲ – ۱۴ کلیات
 • ۲ – ۲ – ۱۴ فهرست تعاریف
 • ۳ – ۱۴ مقررات کلی کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی
 • ۱ – ۳ – ۱۴ کلیات
 • ۲ – ۳ – ۱۴ پلاک گذاری
 • ۳ – ۳ – ۱۴ حفاظت ساختمان
 • ۴ – ۳ – ۱۴ محل دستگاهها
 • ۵ – ۳ – ۱۴ نصب دستگاه ها
 • ۶ – ۳ – ۱۴ فضاهای دسترسی
 • ۴ – ۱۴ تعویض هوا کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی
 • ۱ – ۴ – ۱۴ کلیات
 • ۲ – ۴ – ۱۴ دهانه های ورود و خروج هوا
 • ۳ – ۴ – ۱۴ تعویض هوای طبیعی
 • ۴ – ۴ – ۱۴ تعویض هوای مکانیکی
 • ۵ – ۴ – ۱۴ محاسبه حجم هوای تهویه
 • ۵ – ۱۴ تخلیه هوا کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی
 • ۱ – ۵ – ۱۴ کلیات
 • ۲ – ۵ – ۱۴ الزامات تخلیه مکانیکی هوا
 • ۳ – ۵ – ۱۴ تخلیه هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا
 • ۴ – ۵ – ۱۴ موتور و هواکش
 • ۵ – ۵ – ۱۴ تخلیه هوای آشپزخانه خانگی
 • ۶ – ۵ – ۱۴ تخلیه هوای آشپزخانه تجاری
 • ۶ – ۱۴ کانال کشی کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی
 • ۱ – ۶ – ۱۴ کلیات
 • ۲ – ۶ – ۱۴ پلنوم
 • ۳ – ۶ – ۱۴ طراحی و ساخت کانال
 • ۴ – ۶ – ۱۴ نصب کانال هوا
 • ۵ – ۶ – ۱۴ عایق کاری کانال هوا
 • ۶ – ۶ – ۱۴ دمپر آتش
 • ۷ – ۱۴ دیگ آب گرمکن و مخزن آب گرم تحت فشار کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی
 • ۱ – ۷ – ۱۴ کلیات
 • ۲ – ۷ – ۱۴ آب گرم کن و مخزن تحت فشار ذخیره آب گرم مصرفی
 • ۳ – ۷ – ۱۴ دیگ آب گرم و بخار
 • ۴ – ۷ – ۱۴ لوازم اندازه گیری روی دیگها
 • ۵ – ۷ – ۱۴ کنترل سطح پایین آب دیگ
 • ۶ – ۷ – ۱۴ شیر اطمینان
 • ۷ – ۷ – ۱۴ لوازم کنترل و ایمنی
 • ۸ – ۷ – ۱۴ مخزن انبساط دیگ آب گرم
 • ۸ – ۱۴ دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی
 • ۱ – ۸ – ۱۴ کلیات
 • ۲ – ۸ – ۱۴ شومینه با سوخت جامد
 • ۳ – ۸ – ۱۴ شومینه گازی
 • ۴ – ۸ – ۱۴ بخاری نفتی با دودکش
 • ۵ – ۸ – ۱۴ بخاری گازی با دودکش
 • ۶ – ۸ – ۱۴ بخاری گازی بدون دودکش
 • ۷ – ۸ – ۱۴ بخاری برقی
 • ۸ – ۸ – ۱۴ کوره هوای گرم مستقیم
 • ۹ – ۸ – ۱۴ کوره هوای گرم کانالی
 • ۱۰ – ۸ – ۱۴ آب گرم کن با مخزن ذخیره
 • ۱۱ – ۸ – ۱۴ آب گرم کن گازی فوری بدون مخزن ذخیره
 • ۱۲ – ۸ – ۱۴ گرم کننده برقی سونا
 • ۱۳ – ۸ – ۱۴ کولرگازی
 • ۱۴ – ۸ – ۱۴ کولر آبی
 • ۹ – ۱۴ تأمین هوای احتراق کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی
 • ۱ – ۹ – ۱۴ کلیات
 • ۲ – ۹ – ۱۴ تأمین هوای احتراق از داخل ساختمان
 • ۳ – ۹ – ۱۴ تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان
 • ۴ – ۹ – ۱۴ تأمین هم زمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان
 • ۵ – ۹ – ۱۴ تأمین مکانیکی هوای احتراق
 • ۶ – ۹ – ۱۴ دهانه ها و کانال های ورودی هوای احتراق
 • ۷ – ۹ – ۱۴ حفاظت در برابر گازها و بخارات خطرناک
 • ۱۰ – ۱۴ لوله کشی کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی
 • ۱ – ۱۰ – ۱۴ دامنه کاربرد
 • ۲ – ۱۰ – ۱۴ طراحی لوله کشی
 • ۳ – ۱۰ – ۱۴ مصالح لوله کشی
 • ۴ – ۱۰ – ۱۴ اجرای لوله کشی
 • ۵ – ۱۰ – ۱۴ آزمایش
 • ۶ – ۱۰ – ۱۴ عایق کاری
 • ۱۱ – ۱۴ دودکش
 • ۱ – ۱۱ – ۱۴ کلیات
 • ۲ – ۱۱ – ۱۴ دودکش با مکش طبیعی
 • ۳ – ۱۱ – ۱۴ دودکش با مکش یا رانش مکانیکی
 • ۴ – ۱۱ – ۱۴ دودکش مشترک برای چند دستگاه
 • ۵ – ۱۱ – ۱۴ دودکش قائم فلزی
 • ۶ – ۱۱ – ۱۴ دودکش قائم با مصالح بنائی
 • ۷ – ۱۱ – ۱۴ دودکش شومینه
 • ۸ – ۱۱ – ۱۴ لوله رابط دودکش
 • ۱۲ – ۱۴ ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع
 • ۱ – ۱۲ – ۱۴ کلیات
 • ۲ – ۱۲ – ۱۴ مخزن سوخت مایع
 • ۳ – ۱۲ – ۱۴ لوله کشی سوخت مایع
 • ۴ – ۱۲ – ۱۴ آزمایش
 • ۱۳ – ۱۴ تبرید کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی
 • ۱ – ۱۳ – ۱۴ کلیات
 • ۲ – ۱۳ – ۱۴ مبردها
 • ۳ – ۱۳ – ۱۴ طبقه بندی سامانه های تبرید
 • ۴ – ۱۳ – ۱۴ کاربرد سیستم های تبرید در ساختمان های مختلف
 • ۵ – ۱۳ – ۱۴ الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید
 • ۶ – ۱۳ – ۱۴ الزامات ویژه در موتورخانه سیستم تبرید
 • ۷ – ۱۳ – ۱۴ لوله کشی سیستم تبرید
 • ۸ – ۱۳ – ۱۴ آزمایش در کارگاه
 • ۱۴ – ۱۴ کاهش فاصله مجاز کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی
 • ۱ – ۱۴ – ۱۴ دامنه کاربرد
 • ۲ – ۱۴ – ۱۴ کلیات
 • ۳ – ۱۴ – ۱۴ جدول کاهش فاصله مجاز
مقدمـه کتاب

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می کند. ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت های محلی مردم و مهندسان، موجب می گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه گذاری های ملی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان ها بر منافع سازمانی دستگاه های اجرایی و با منافع دولتهای محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.

بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می یابد. از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه های مهندسی و فنی ساختمان طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است. توسعه آموزش عالی، مراکز فنی و حرفه ای و سازمان های نظام مهندسی موجب افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطح کشور گردید و به موازات آن مقررات ملی ساختمان و استانداردها و آیین نامه های ساختمانی نیز به همت اساتید و صاحبنظران شاغل در حرفه به صورت دورهای مورد بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفته اند.

در حال حاضر این مقررات به درجه ای از کمال و غنا رسیده است که به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمین نیاز نسبی دانشگاهیان و جامعه مهندسی کشور، سازندگان و بهره برداران، ابزار و مرجع کنترل لازم را برای اطمینان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان فراهم نموده است. مقایسه کیفیت ساختمان ها بویژه از حیث سازه ای در سالهای اخیر با قبل از تدوین مقررات ملی ساختمان مؤید تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمانها و سیر تکاملی آن در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی، وضع موجود کشور با میانگین شاخص های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد.

برای جبران فاصله شاخص های پیش گفته شده لازم است اولا نهادهای حاکمیتی سیاست گذار برنامه ریز و مراجع صدور پروانه ساختارهای کنترل و نظارت را مورد بازنگری قرار داده تا به نظارت جدی تری نسبت به تولید، توزیع و مصرف مصالح استاندارد و اجرای مقررات ملی ساختمان اعمال گردد. ثانیا سازمان های نظام مهندسی ساختمان، تشکل های حرفه ای دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی بیش از پیش در ترویج و تبیین مقررات وضع شده، الگوسازی و ارایه نمونه های عینی رعایت مقررات یاد شده و معرفی فن آوری های نوین و به نمایش گذاشتن مزایای آن تلاش نمایند. ثالثا مهندسان و سازندگان که وظیفه اساسی در اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی را در طراحی، اجرا و نظارت ساخت و سازها بر عهده دارند با به روز رسانی دانش فنی و مهارت حرفه ای و با تکیه بر اصل اخلاق حرفه ای خود نسبت به اجرای مقررات ملی ساختمان بیش از پیش اصرار ورزیده و کارفرمایان و مالکان نیز تشویق یا ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان آن شوند. همچنین مردم به عنوان بهره برداران نهایی می توانند با افزایش سطح آگاهی از حقوق خود نقش اساسی در ارتقای کیفیت از طریق افزایش مطالبات در کیفیت و بهره وری ساختمانها و ایجاد انگیزه رقابت در ارایه ساختمان های با کیفیت ایفا نمایند.

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “