قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان نشر توسعه ایران

ناشر :

مقررات ملی ساختمان

تاریخ انتشار :

1398

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

197 صفحه

قیمت :

300000 ریال

فهرست مطالب
 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 • فهرست موضوعي مواد قانون
 • فصل اول: کلیات. اهداف و خط مشی من
 • فصل دوم: تشکیلات ارگان، وظایف و اختیارات سازمان
 • فصل سوم: امور کار تائها و متون ساختمانی
 • فصل چهارم: مقررات فني و کنترل ساختمان
 • فصل پنجم: آموزش و ترویج
 • فصل ششم: متفرقه
 • ۲- أنين نامه اجرائی – فهرست موضوعی مواد أنین نامه .
 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: پروانه اشتغال بکار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتعال
 • فصل سوم: پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی
 • فصل چهاره نظارت و کنترل ساختمان
 • فصل پنجم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 • فصل ششم: شورای انتظامی نظام مهندسی
 • فصل هفتم: هیأت عمومی
 • فصل هشتم: شورای مرکزی
 • فصل نهم: رئیس سازمان
 • فصل دهم: مقررات متفرقه
 • ۳- آئین نامه ماده 4
 • آئین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ساهر
 • 4- آئین نامه ماده ۲۷
 • ارحام امور کارشناسی به مهندسان دارای پروانه اشتغال
 • ۵- آئین نامه ماده ۲۸
 • آئین نامه تشکیلات جرقهای کاردانهای فنی
 • 6- اصلاحيه مواد  53,55,56,71,73,101,114 در آئين نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان منصوب ۱۳۷۵
 • 7- آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1383) –
 • 8- تصویب نامه شماره ، ۲۲۹۶ت ۲۸ ۲۶ مورخ۱۳۸۸/۴/۹۶ موضوء اصلاح مواد ۱۹. ۹۰ ۹۹, ۹۲, ۹۶، ۷۹ و ۷۲ در آئين نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۶
 • 9- تصویب نامه شماره ۳۳۷هره ات ۲۸ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۰ موضوع اصلاح تبصره الحاتی به ماده 24. الوسلاح ماده ۶۰. اصلاح ماده 16 و اصلاح شماره بندهاي اصلاحيه آئین نامه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۹۶۰ت ۳۶۲۸}ک مور ۱۳۸۸/۲/۹۱ ۱۰- تصویب نامه شماره ۹۳۰۰أت ۲۸۹۲ تک
 • 10-موضوع اصلاح ماده 6 بي آئين نامه اجرایی قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۱۶۰/ت ۲۲۸ اک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
 • ۱۱- تصویب نامه شماره ۲۰۱۶ است ۹۰/۲/۲۷ موضوع اصلاح مواد  ۱۰، ۱۴, ۱۸. ۲۱. ۲۲. ۲۲. ۴. ۴۷ و ۴۸ در آئین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای قفي موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۲۴ ته ۹۶۹ اه – مورخ ۱۳۷۹/۷/۹
مقدمـه کتاب

بسمه تعالی
همواره سهم عظیمی از سرمایه های ملی کشور در قالب احداث واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و صرف پروژه های ساختمانی و صنایع وابسته به آن می شود که برای بهره برداری مناسب از این حجم زیاد ثروت ملی، رعایت اصول فنی و استانداردهای کیفیت در طراحی و تولید، انتخاب مصالح ساختمانی مرغوب و استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده از اولین درجه اهمیت برخوردار است.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حقیقت بیان کننده انتظارات گسترده نظام قانون گذاری کشور به نمایندگی آحاد جامعه، از تک تک افراد و نهادهایی است که به نحوی در این امر خطیر دخالت دارند. این قانون علاوه بر تبیین یک تشکیلات منسجم و دارای مسئولیت برای متخصصان مرتبط با رشته ساختمان و پیش بینی استفاده بهینه از توان کارگران ساختمانی دارای مهارت فنی، لزوم تدوین، آموزش و کنترل مقررات ملی ساختمان را به عنوان مجموعه اصول و قواعد فنی که با رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها موجب اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی خواهد شد، یادآور شده و مسئولیت اجرای آن را به این وزارتخانه سپرده است طبیعی است دستیابی به اهداف این قانون، علیرغم اهمیت و تأثیر قابل ملاحظه ای که تدوین مقررات ساختمانی می تواند در ارتقای کیفیت ساختمانها داشته باشد، بدون توسعه نظام آموزش فنی و حرفه ای کشور و نیز بدون یک سیستم کارآمد ملی برای اعمال این مقررات و کنترل اجرای آنها میسر نخواهد بود. لذا از تمام مراجع قانونی، دستگاههای اجرایی ذیربط و مهندسان کشور انتظار دارد که به سهم خود، با اعمال نظارت بر اجرای صحیح قانون و ارائه راهکارهای اجرایی آن، این وزارت را در انجام هر چه بهتر مسئولیتی که به عهده دارد یاری فرمایند.
علی نیکزاد وزیر راه و شهر سازی

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “