مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان عایق بندی و تنظیم صدا

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1396

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

96 صفحه

قیمت :

130000 ریال

فهرست مطالب
 • کلیات
 • هدف
 • حدود و نحوه کار برد
 • تعاريف
 • صدا
 • صدای هوابرد
 • صدای پیگری
 • نوفه
 • نوقه زمینه
 • تراگسیل صدای هوابرد
 • تراگسیل سدهای کوبه ای
 • ضریب جذب صدا
 • ضریب تر گسیل صدا
 • تراز شدت صدا
 • تراز فشار صدا
 • شبکه وزنی
 • تراز فشار صدای وزن یافته
 • تراز صدای معادل
 • تراز صدای معادل وزن یافته
 • شاخص های اندازه گیری نوفه زمینه
 • زمان واختش
 • گسترة باسدی اندازه گیری ها
 • شاخص كاهش صدا
 • شاخص کاهش سای وزن بافته
 • تراز فشار صدای کوبهای معمول شده
 • تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته
 • لایه جدا کننده ساده
 • جداکننده مرکب
 • شرایط تحویل یک فضا
 • مقررات آکوستیکی انواع ساختمانها مقررات عمومی
 • ساختمان های مسکونی
 • تراز نوفه زمینه
 • زمان واخنش
 • شاخ کاهش صدای وان بافته مورد نیاز برای جداکننده ها مم
 • تراز صدای کویهای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات
 • هتل ها
 • تراز توله زمینه
 • زمان واخنش
 • شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جدا کنندهها
 • تراز های کوبهای معمول شده و
 • یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات
 • ساختمان های آموزشی
 • توان نوفه زمینه
 • زمان واخنش
 • شاخص كاهش صدا وزن یافته مورد نیاز برای جدا کننده ها
 • تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن بافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی
 • تراز نوفه زمینه
 • زمان واکنش
 • شاخص کاهش صدای وزن یافته میزان نیاز برای جدا کننده ها
 • تراز های کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بين طبقات ساختمان های اداری و تجاري
 • تراز نوفه زمینه
 • حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی ساختمان های اداری و تجاری در جدول ارائه شده است
 • شاخص کاهش صدای وان یافته مور نیاز برای جدا کننده ها
 • مراکز فرهنگی
 • تراز نونه زمینه
 • زمان واخنش
 • شاخص كاهش وزن بافته مورد نیاز برای جدا کننده ها
 • تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات
 • مراکز ورزشی و تفریحی
 • تراز نوفه زمینه
 • زمان واخنش
 • شاخص کاهش صدا وزن بافته مورد نیاز برای جداکننده ها
 • مراكز ترابری
 • تراز نوفه زمینه
 • زمان واخنش
 • شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جدا کننده ها
 • پیوست ۱- مثالی از راهنمای طراحی اکوستیکی برای دو مجموعه ساختمانی با کاربریهای مختلف
 • بررسی سایت و منطقه بندی آگوسیگی
 • بررسی و دسته بندی آگوستیکي فضاهای مختلف
 • آرایش آکوستیکی فضاها بر روی سایت فرضی
 • تهیه طرح اولیه ساختمان
 • استفاده از جدا کننده با صدابندی مناسب
 • زمان واخنش بهینه
 • پیوست ۲-روش شاخص کاهش صدای یک جداکننده مرتبت
 • روش محاسبه
 • روش تخمینی با استفاده از نمودار
 • پیوست ۳- مقادیر صدا بندی هوابرد جدا کننده ها
 • دیوارها
 • شیشه
 • پنجره
 • درها
 • پیوست ۴- مقادیر صدابندی کوبه ای کف- سقف ها
 • پیوست ۵-مقادیر ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون
 • واژه نامه
مقدمـه کتاب

مقدمه
افزایش مشکلات آکوستیکی در ساختمان ها، ناشی از توفه ترافیک، نوقه ساختمان های مجاور و همچنین توفه سیستم تأسیسات مکانیکی و الکتریکی، به حدی رسیده است که وجود مقرراتی کارساز به منظور تأمین آسایش صوتی را اجتناب ناپذیر کرده است. در چند دهه اخیر در اکثر کشورهای صنعتی و پیشرفته، مقررات و ضوابطی برای حل این معضلات تدوین شده است. بدین منظور، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان “عایق بندی و تنظیم صدا”. برای نخستین بار در سال ۱۳۷۹ تدوین شد. در این مبحث، پس از بیان شاخص های آکوستیکی لازم برای درک مقررات، مقادير نوفه مجاز برای فضاهای مختلف و هم چنین مقررات صدابندی هوابرد و کوبه ای جداکننده های مختلف در ساختمان ها با کاربری های گوناگون عنوان گردید. همچنین روش محاسبه صدایبندی یک جدار مرکب و مقادیر عددی صدابندی هوابرد و کوبه ای تعدادی از جداکننده ها در جداول پیوست ارائه شدند.
با توجه به مسائلی که از طرف جامعه مهندسی به شکل های مختلف در رابطه با درک این مبحث مطرح گردید، در بازنگری جدید موارد زیر در نظر گرفته شده است؛ – منطقه بندی شهری از نظر تراز نونه محیطی برای کاربری های گوناگون – تکمیل مقررات آکوستیکی برای تعداد بیشتری از کاربری ها – بازنگری مقادير مجاز بوفه و صدابندی با توجه به منطقه بندی شهری – تکميل جداول صدایبندی اجزای ساختمانی با توجه به سیستم های سنتی و نوین – ارائه مقادیر ضریب جذب صدای تعدادی از مواد و مصالح ساختمانی جهت بهینه سازی آکوستیک داخلی فضاها، در جداول پیوست – ارائه مثالی از مراحل طراحی آکوستیکی برای دو مجموعه ساختمانی با کاربری های مختلف (آموزشی و مسکونی) جهت راهنمایی امید است با تکمیل اطلاعات و ارائه راهنمایی ها و مثال ها در مبحث بازنگری شده جدید، زمینه اجرایی شدن این مبحث در صنعت ساختمان کشور فراهم شود
کمیته تخصصی مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “