مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان لوله کشی گاز طبیعی

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1389

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

179 صفحه

قیمت :

400000 ریال

فهرست مطالب
 • تعاریف
 • کلیات مبحث
 • بخش اول – لوله کشی گاز طبیعی با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع
 • ۱-۱۷ کلیات
 • حدود و دامنه ی کاربرد
 • مسئولیت ها
 • ۲-۱۷ گروه بندی ساختمان ها
 • کلیات
 • ساختمان های مسکونی
 • ساختمان های عمومی
 • ساختمان های خاص
 • انواع ساختمان های عمومی
 • ۳-۱۷ مقررات ویژه گازرسانی به ساختمان های عمومی و خاص
 • کلیات
 • ممنوعیت نصب وسایل گاز سوز گرمایشی
 • الزامات نصب وسایل گاز سوز در شرایط خاص
 • الزامات نصب تجهیزات ایمنی
 • محدودیت عبور لوله گاز از سقف های کاذب محل های تجمع
 • تأمین هوای احتراق برای وسایل گازسوز
 • انتخاب مسیر دودکش وسایل گازسوز
 • سایر موارد
 • ۴-۱۷ طراحی سیستم لوله کشی گاز و انتخاب مصالح
 • طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان ها
 • الزامات نصب اجزای سیستم لوله کشی گاز
 • توسعه سیستم لوله کشی گاز موجود خانگی
 • مشخصات مواد و مصالح مصرفی
 • ۵-۱۷ اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی
 • کلیات
 • الزامات اجرای سیستم لوله کشی گاز
 • لوله کشی روکار
 • لوله کشی توکار
 • عایق کاری لوله ها (پوشش لوله ها)
 • جوشکاری
 • ۶-۱۷ کنترل کیفیت آزمایش، بازرسی، صدور تأییدیه، تحویل و تزریق گاز در سیستم لوله کشی گاز
 • کنترل کیفیت
 • آزمایش مقاومت لوله و عدم نشت گاز
 • برقراری جریان گاز
 • بستن مجاری خروجی گاز بود و به
 • بررسی نشت گاز در سیستم لوله کشی بعد از باز کردن جریان گاز
 • اقدامات لازم در صورت وجود نشت گاز
 • آزمایش مجدد سیستم لوله کشی در صورت عدم وصل گاز به مدت طولانی
 • نصب و راه اندازی وسایل گازسوز
 • کلیات نصب
 • ضوابط نصب دستگاه های گازسوز
 • محدودیت های نصب وسایل گازسوز
 • قابلیت دسترسی به دستگاه گازسوز و فاصله های لازم
 • روش های تامین هوای لازم برای احتراق و تهویه
 • دودکش های دستگاه های گاز سوز ساختمان ها
 • کلیات
 • تعیین قطر دودکش مستقل برای یک دستگاه گاز سوز
 • تعیین قطر دودکش مشترک و لوله رابط
 • نکات ضروری برای طراحی و اجرای دودکش ها
 • ضوابط مربوط به نصب دودکش ها
 • ۹-۱۷ ضوایط بهره برداری و نگهداری از سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان ها کلیات
 • نکات قابل توجه در دوره بهره برداری
 • تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان
 • تعمیر سیستم لوله کشی گاز ساختمان
 • بخش دوم – لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده با فشار ۲ الی ۶۰ پوند بر اینچ مربع
 • ۱۰-۱۷ کلیات
 • حدود و دامنه کاربرد
 • مسؤلیت ها
 • طراح
 • مجری
 • دستگاه نظارت
 • شرکت ها، مؤسسات، مشاورین و افراد ذیصلاح
 • ۱۱-۱۷ مشخصات مواد و مصالح مصرفی، برآورد مصرف، طراحی و انتخاب مصالح سیستم
 • لوله کشی گاز
 • مشخصات مواد و مصالح
 • اتصالات
 • مواد آب بندی اتصالات دنده پیج
 • شیر های فلزی
 • شیر های پلی اتیلن
 • پوشش لوله و اتصالات فولادی
 • دستگاه جوش پلی اتیلن
 • الکترودهای جوشکاری
 • واشر لائی
 • مصالح مستعمل
 • سایر مصالح
 • علامتگذاری
 • برآورد مصرف و طراحی سیستم لوله کشی گاز
 • برآورد مصارف گازس
 • طراحی سیستم لوله کشی گاز
 • افزودن به سیستم لوله کشی موجود
 • نقطه تحویل گاز به مشترک
 • تقابل اتصال به سیستم سوخت جایگربی
 • محل نصب ایستگاه های تقلیل فشار و یا رگولاتورها
 • ملاحظات کلی در تعیین قطر لوله ها
 • افت فشار مجاز
 • حداکثر سرعت کار ما
 • حداکثر میزان مصرف
 • تعیین قطر لوله هاست
 • ۱۲-۱۷ اجرای لوله کشی گاز
 • کلیات
 • تجهیز کارگاه
 • نقشه های اجرایی
 • خم کاری لوله های فولادی
 • لوله کشی دفنی
 • گلیات
 • آماده سازی فجر
 • لوله کشی دقتی با استفاده از لوله های فولادی
 • لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های پلی اتیلن
 • لوله کشی روکار
 • حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع تأسیسات
 • ۱۳-۱۷ عایقکاری لوله ها
 • کلیات
 • اقدامات اولیه قبل از عایق کاری
 • بازرسی ظاهری لوله ها از نظر آلودگی به چربی ها
 • بازرسی لوله ها از نظر وجود عيوب مکانیکی
 • بازرسی لوله ها از نظر خنک بودن
 • زنگ زدایی و تمیز کاری لوله ها دم
 • عایق کاری سرد لوله ها انوار پیچی
 • پرایمر زنی
 • نوار بچی لایه اول
 • نوار پیچی لایه دوم
 • نوار پیچی سرجوش ها، اتصالات و نقاط تعمیری
 • کنترل کیفیت عایقکاری سرد
 • عایق کاری گرم لوله ها (عایق کاری با انواع ليراه
 • کلیات
 • شرایط محیط برای عایقکاری گرم
 • اقدامات اولیه قبل از عایق کاری گرم
 • عملیات عایق کاری گرم
 • عایق کاری دوبله
 • عایق کاری سرجوش ها
 • اتصالات و نقاط تعمیری
 • آزمایش و کنترل کیفیت عایقکاری گرم
 • ۱۴-۱۷ جوشکاری
 • جوشکاری شبکه های گازرسانی فولادی
 • گلیات
 • ارزیابی و تعیین صلاحیت جوشکاران
 • الکترودهای جوشکاری
 • آماده بازی لوله های فولادی قبل از عملیات جوشکاری
 • کنترل های لازم قبل از عملیات جوشکاری
 • عملیات لازم قبل از جوشکاری
 • جوشکاری شبکه های گاز رسانی فولادی
 • جوشکاری شبکه های گازرسانی پلی اتیلن
 • ارزیابی و تعیین صلاحیت جوشکاران
 • آماده سازی لوله های پلی اتیلن قبل از عملیات جوشکاري
 • عملیات جوشکاری شبکه های گاز رسانی پلی اتیلن
 • روش و مراحل انجام جوشکاری شبکه و انشعاب های پلی اتیلن به روش الکترو فیوژن
 • بازرسی و کنترل کیفیت جوشکاری شبکه های گاز رسانی پلی اتیلن
 • آزمایش های مخرب
  أ
 • رمایشی غیر مخرب جوش سه راهی انشعاب زيني
 • ۱۵-۱۷حفاظت کاتدی
 • کلیات
 • سیستم های حفاظت کاتدی
 • حداقل پتانسیل حفاظتی
 • حفاظت کاتدی به روشی آندهای فداشونده حفاظت کاتدي به روش تزریق جریان مستقیم
 • بستر آندی
 • کنترل و ارزیابی
 • نقاط اندازه گیری
 • اتصالت عایقی
 • جعبه های اتصال
 • ۱۶-۱۷ کنترل کیفیت آزمایش ها. بازرسی، صدور تائیدیه و تزریق گاز
 • کلیات
 • آزمایش
 • تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای انجام آزمایش
 • تنظیم دستگاه های آزمایش
 • مستولیت های مجری در ارتباط با انجام آزمایش
 • برنامه انجام آزمایش ها
 • مسئولیت های دستگاه نظارت در ارتباط با انجام آزمایش
 •  اقدامات قبل از شروع آزمایش
 • مراحل انجام آزمایش های مقاومت و نشتی
 • پیوست ۱ راهنمایی ایمنی
 • پیوست ۲ نمونه محاسبات بخش اول
 • پیوست ۳ ایمنی و ضوابط بهره برداری و نگهداری
 • پیوست ۴
 • پیوست ۵
 • واژه نامه
مقدمـه کتاب

مقدمه
کاربران محترم، هنگام مطالعه این مجلد از مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، با تغییرات بسیار مهمی که در این بازنگری انجام شده است مواجه خواهند شد و آن افزودن بخش (لوله کشی گاز متقاضیان عمده با فشار ۲ تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع) به بخش قبلی با عنوان ( لوله کشی گاز طبیعی با فشار ۱/۴ پوند بر اینچ مربع) میباشد که در این کتاب ارائه شده است. در انتشار این مجلد که از این پس دامنه فشار از ۱/۴ تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع و دامنه مصرف تا ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت را پوشش می دهد، بخش اول شامل لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها با فشار ۱/۴ پوند بر اینچ مربع بوده که بدون هیچ گونه تغییراتی عینا درج شده و مطالب بخش دوم شامل لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده با فشار ۲ تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع به آن افزوده شده است. نظر به توضیح فوق، لازم است به نکات زیر توجه شود: 1- بدیهی است تفاوتهائی بین دو بخش وجود داشته باشد که مهمترین آنها یکسان نبودن واحدها است؛ در بخش اول واحدهای متداول در صنعت گاز استفاده شده و در بخش دوم در مقابل این واحدها معادل آنها در سیستم بین المللی SI نیز درج شده است.

۲- به دلیل نیاز و تقاضای زیاد جامعه در خصوص انتشار هر چه سریعتر بخش دوم که منجر به عدم ویرایش بخش اول در حال حاضر شده، سعی بر آن بوده است که جز در موارد اجتناب ناپذیر، از تکرار موارد مشابه در بخش دوم خودداری شود.

٣- هم زمان با انتشار این مجلد، و دریافت نظرات کاربران، ویرایش هر دو بخش انجام خواهد شد.
امید است متن این ویرایش برای مهندسان کشور مفید واقع شود و کمیته تخصصی را کماکان از راهنمایی ها و اظهارنظرهای خود بهره مند سازند.
کمیته تخصصی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان
* معادل ۱۳۷۹۰ تا ۴۱۳۶۸۶ پاسکال ** معادل ۱۷۲۴ پاسکال

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “