مبحث چهاردهم مقررات ملی ایران تأسیسات مکانیکی

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1396

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

222 صفحه

قیمت :

300000 ریال

فهرست مطالب
 • كاربرد دامنة
 • تعاريف
 • استاندارد
 • مقررات تغيير
 • موجود ساختمانهاي
 • توسعه، تغيير، تعمير
 • نگهداري و يراهبر
 • كاربري تغيير
 • تخريب
 • مصالح
 • فني مدارك
 • بازرسي و آزما شي
 • تعاريف
 • كليات
 • تعاریف فهرست
 • مقررات كلي
 • كليات
 • پلاك گذاري
 • ساختمان حفاظت
 • دستگاهها محل
 • دستگاهها نصب
 • دسترسي فضاهاي
 • نصب در اتاقك رِيز كف
 • نصب در مناطق با خطر سيلاب
 • چگاليده تخلية
 • هوا تعويض
 • كليات
 • دهانههاي ورود و تخل ةي هوا
 • تعویضي هواي طب يعي
 • تعویضي هواي مكان يكي
 • هوا تخلية
 • كليات
 • الزامات تخل ةي مكان يكي هوا
 • تخلیةي هواي مراكز تول دي و نگهداري مواد خطرزا
 • هواكش و موتور
 • تخلیة هواي آشپزخانة خانگي
 • تخلیة هواي آشپزخانة تجاري
 • كانالكشي
 • كليات
 • پلنوم
 • طراحي و ساخت كانال
 • هوا كانال نصب
 • عایق كاري كانال هوا
 • آتش دمپر-
 • دیگ، آب گرمكن و مخزن آبگرم تحت فشار
 • كليات
 • آب گرمكن و مخزن تحت فشار ذخيرة آبگرم مصرفي
 • دیگ آب گرم و بخار
 • لوازم اندازه يريگ روي گيد ها
 • كنترل سطح پايين آب گيد
 • اطمينان ريش
 • لوازم كنترل و يا مني
 • مخزن انبساط گيد آب گرم
 • دستگاههاي گرم كننده و خنككنندة ويژه
 • كليات
 • شومينة با سوخت جامد
 • گازي شومينة
 • بخاري نفتي با دودكش
 • بخاري گازي با دودكش
 • بخاري گازي بدون دودكش
 • برقي بخاري
 • كورة هواي گرم مستق مي
 • كورة هواي گرم كانالي
 • آب گرمكن با مخزن ذخيره
 • آب گرمكن گازي فوري بدون مخزن ذخيره
 • سونا برقي گرمكنند
 • كولرگازي
 • كولرآبي
 • تأمين هواي احتراق
 • كليات
 • تأمین هواي احتراق از داخل ساختمان
 • تأمین هواي احتراق از خارج ساختمان
 • تأمین هم زمان هواي احتراق از داخل و خارج ساختمان
 • تأمین مكان يكي هواي احتراق
 • دهانهها و كانالهاي ورودي هواي احتراق
 • حفاظت در برابر گازها و بخارات خطرناك
 • لوله كشي
 • كاربرد دامنة-
 • لوله كشي طراحي
 • لوله كشي مصالح
 • لوله كشي اجراي
 • آزماشي
 • عایقيكاري
 • دودكش
 • كليات
 • دودكش با مكش طب يعي
 • دودكش با مكش اي رانش مكان يكي
 • دودكش مشترك براي چند دستگاه
 • فلزي قائم دودكش
 • دودكش قائم با مصالح بنائي
 • شومينه دودكش
 • دودكش رابط لولة
 • ذخيره سازي و لوله كشي سوخت مايع
 • كليات
 • مخزن سوخت مایع
 • لوله كشي سوخت مایع
 • آزمایشي
 • تبريد
 • كليات
  دهاّمبر
 • طبقه بندي يس ستمهاي تبردي
 • كاربرد يس ستمهاي تبر دي در ساختمانهاي مختلف
 • الزامات عمومي در موتورخانة سيستم تبريد
 • الزامات يو ژه در موتورخانة يس ستم تبردي
 • لوله كشي سيستم تبردي
 • آزماشي در كارگاه.
 • كاهش فاصلة مجاز
 • كاربرد دامنة
 • كليات
 • جدول كاهش فاصلة مجاز
 • پيوست 1 روز – درجة سالانه
 • پيوست 2 واژه نامه فارسي – انگليسي
مقدمـه کتاب

در ويرايش دوم (بازنگري اول) مبحث چهاردهم مقررات ملّي ساختمان، در راستاي هماهنگي با
فهرست نويسي بينالمللي كتابهاي مرجع مقررات ساختماني و انعطافپذيري در اضافه شدن ساير
تأسيسات مكانيكي ساختمان همچون انرژي خورشيدي و ساير انرژيهاي نو، عنوان مبحث از
“تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع” به “تأسيسات مكانيكي ساختمان” . تغيير يافت
سرفصلهاي تغييرات عمده در بازنگري مبحث چهاردهم را ميتوان به شرح زير برشمرد:
– سادهسازي متن مبحث تا حد امكان؛
– ويرايش كلي، حذف موارد تكراري و كوتاه كردن متن؛
– بازنگري در تعاريف، اضافات جديد و بهكارگيري اصطلاحات متداول به جاي لاتين؛
– گسترش حوزه شمول و سادهسازي راهحلهاي تجويزي؛
– ممنوعيت كاربرد مصالح مستعمل؛
– بازنگري در استانداردهاي مرجع، حذف استانداردهاي باطلشده و به روزرساني استانداردهاي
جايگزين؛
– بازنگري در ميزان هواي تهويه در ارتباط با صرفهجويي مصرف انرژي در كاهش هواي خارج با
رعايت شرايط محلي؛
– تكميل فصل ديگهاي گرمايي با كاربرد ديگهاي تلفيقي و چدني و بسته، نوع يكپارچه؛
– تكميل دستگاههاي گرمايي ويژه در ارتباط با استانداردهاي مميزي انرژي؛
– تكميل و بهروز رساني مقولة كاربرد لولههاي ترموپلاستيك در تأسيسات مكانيكي ساختمان؛
– تجديد نظر و هماهنگسازي فصل دودكش با مبحث هفدهم؛
– تجديد نظر در مبردها. آسانسازي كاربري مبحث و مفهومي كردن محدوديتهاي كاربري آن.
اميد است، با رفع ابهامات موجود در ويرايش قبلي، و ارائه اطلاعات تكميلي مورد نياز، زمينه اجرايي
شدن اين مبحث در ساخت و ساز كشور، بيش از پيش فراهم گردد.
در اينجا لازم ميدانيم از كليه مهندسان و صاحبنظراني كه به روشهاي مختلف با ارائه نظرات
ارزشمند خود ما را در انجام اين مهم ياري نمودند، صميمانه تشكر و قدرداني نمائيم. بديهي است
كه ممكن است همچنان ابهامات و نارسائيهائي در مبحث وجود داشته باشد كه اميداست اين
عزيزان با ارسال نظرات و راهنمائيهاي خود، كميته تخصصي را در رفع آنها ياري فرمايند.
كميته تخصصي مبحث چهاردهم مقررات ملّي ساختمان

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “