مبحث سیزدهم مقررات ملی ایرانمبحث سیزدهم مقررات ملی

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1395

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

226 صفحه

قیمت :

300000 ریال

فهرست مطالب
 • پیشگفتار
 • 1-13 دامنه کاربرد
 • هدف تعريفها
 • دامنه کاربرد
 • هدف
 • تعریف ها
 • ۲-۱۳ اصول اساسی
 • حفاظت برای حصول ایمنی
 • طراحی
 • انتخاب تجهیزات الکتریکی
 • نصب و بربایی
 • آزمونهای اولیه
 • ۳-۱۳ پرورد درخواست نیروی برق (دیماند) کلیات
 • برآورد توان گل نصب شده
 • غير همزمانی – تخمین فریب همزمانی
 • ۴-۱۳ محل تحویل نیروی برق (سرویس مشترک) – نقطه شروع تأسیسات برق ۴-۱۳
 • کلیات
 • تأسیسات انشعاب فشار ضعیف (منشعب از شبکه های عمومی)
 • انشعاب فشار متوسط (اختصاصی)
 • اتصال زمین
 • نیروی برق اضطراری
 • نیروی برقی ایستی
 • ۵-۱۳ تابلوهای توزیع و تقسیم نبرو و وسائل و تجهیزات حفاظت و کنترل
 • تابلوها
 • تجهیزات و وسایل حفاظت و کنترل
 • ۶-۱۳ مدارها (کابل کشی – سیم کشی
 • کلیات
 • کابل ها
 • سیم کشی
 • ۷-۱۳ تجهیزات سیم کشی (کلید، پریز، شستی، جعبه برداشت، جعبه تقسیم و غیره)
 • کلیات
 • کلید
 • بربزها
 • ۸-۱۳ تأسیسات جربان ضعیف
 • کلیات
 • سیستم تلفن
 • سیستمهای: زنگ اخبار، احضار، ارتباط صوتی یا در ورودی ایاز کن
 • سیستم اعلام حریق
 • سیستم پیام رسانی سیستم صوتی
 • سیستم آنتن مرکزی تلویزیون، رادیو
 • سیستمهای جریان ضعیف دیگر
 • ۹-۱۳ محیط های عادی و مخصوص
 • کلیات
 • محیطهای با شرایط عادی محیطهای خشک
 • حمام ها در منازل، هتلها و نظایر آن
 • محیط های نمناک – محیط های مرطوب
 • محیط های گرم
 • تأمین ایمنی در ساختمان های بلندمرتبه (برجها). تالارهای اجتماعات
 • سینماها، تئاترها
 • محیط های مخصوص دیگر
 • ۱۰-۱۳ محتوای نقشه ها و مدارک
 • کلیات
 • محتوای نقشه ها
 • محتوای مدارک
 • پیوست ا سیستمهای نیروی برق از دیدگاه ایمنی و مشخصه های اجزای سیستم منتخب
 • مشخصه های اصلی سیستم TN
 • سطح مقطع هادیهای حفاظتی، خنثی. اتصال زمین، همبندیها
 • ترمینال اصلی زمین
 • مقررات اضائی مربوط به هادیهای حفاظتی، همبند بها. اتصال زمین
 • هادی زمین و هادیهای حفاظتی
 • الکترود زمین
 • پیوست ۲ استاندارد شدت روشنایی داخلی پیوست ۳ راهنمای استفاده از ضرایب همزمانی
 • پیشگفتار کلیات
 • حداکثر درخواست تقاضا، دیماند) تأسیسات برقی
 • مدارهای توزیع
 • ضرایب همزمانی
 • مدارهای نهایی
 • پیوست ۴ نشانه های ترسیمی برای نقشه های تأسیسات و نمودارها با کاربرد در معماری و توپوگرافی
 • پیوست ۵ واژه نامه فارسی – انگلیسی پیوست ۶ مقررات و استانداردهای قابل استفاده
مقدمـه کتاب

محتوایی برای نمایش وجود ندارد

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “