مبحث نهم مقررات ملی ایران طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1399

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

630 صفحه

قیمت :

800000 ریال

فهرست مطالب
 • 9-1 کلیات
 • هدف
 • دامنه کاربرد
 • مبانی طراحی
 • ضوابط خاص برای تأمین ایمنی در برابر زلزله
 • واحدها
 • علایم و اختصارات
 • 9-2 شرایط کلی ارائه و تائید مدارک فنی و مستندسازی
 • ارائه طرح و محاسبه، نقشه ها و مدارک فنی
 • نظارت و بازرسی
 • آزمایش بارگذاری
 • تصویب روشهای خاص طراحی یا اجرا
 • 9-3 مصالح و اجزای بتن
 • کلیات
 • سیمان
 • سنگدانه با مصالح سنگی
 • آب
 • مواد افزودنی
 • مواد جایگزین سیمان یا مکمل سیمان
 • 9-4 میلگردهای مصرفی
 • علایم اختصاری
 • میلگردهای فولادی
 • میلگردهای کامپوزیتی
 • 9-5 مقاومت بتن
 • علائم اختصار
 • کلیات
 • مبانی تعیین نسبت های اختلاط بتن
 • تعیین نسبت های اختلاط براساس تجربه کارگاهی و مخلوطهای آزمایشی
 • 9-6 پایایی (دوام)بتن و میلگردهای فولادی
 • کلیات
 • مکانیزم های کاهنده پایایی
 • ضوابط ویژه برای افزایش پایایی در شرایط محیطی مختلف
 • دسته بندی شرایط محیطی و الزامات برای بتن مسلح در معرض یون های کلرید
 • تخمین عمر مفید ساختمان های بتن مسلح
 • دوام در محیطهای در معرض دوره های یخ زدن و آب شدن
 • تدابیر احتیاطی در محیطهای سولفاتی
 • پوشش بتنی روی میلگردها
 • 9-7 اجرای بتن
 • نیروی انسانی، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی
 • اختلاط بتن
 • انتقال بتن
 • بتن ریزی
 • تراکم بتن
 • پرداخت سطح بتن
 • عمل آوری
 • 9-8 اجرای بتن در شرایط غیر متعارف
 • شرایط غیر متعارف
 • اجرای بتن در هوای گرم
 • ضوابط ویژه اجرای بتن در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان
 • ضوابط ویژه اجرای بتن در هوای سرد
 • مشخصات بتن پمپی (پمپ شونده)
 • مشخصات بتن های پاشیدنی (شاتکریت)
 • مشخصات بتن های مصرفی برای بتن ریزی از طریق ترمی (قیف و لوله)
 • مشخصات بتن های مصرفی در شمع های بتنی درجاریز
 • 9-9 بتن های ویژه
 • علائم اختصاری
 • کلیات
 • بتن پرمقاومت
 • بتن الیافی –
 • بتن خودتراکم
 • بتن اصلاح شده با پلیمر
 • بتن سنگین
 • بتن سبک
 • 9-10 ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی
 • علائم اختصاری
 • کلیات
 • ضوابط پذیرش سیمان های پرتلند
 • ضوابط پذیرش سنگدانه های مصرفی در بتن
 • ضوابط پذیرش آب مصرفی در بتن
 • ضوابط پذیرش مواد افزودنی مصرفی در بتن
 • ضوابط پذیرش پوزولان ها و مواد شبه سیمانی
 • ضوابط پذیرش میلگردهای مصرفی در بتن
 • ضوابط پذیرش بتن های مصرفی در کارگاه
 • کنترل و بازرسی بتن و اجرای آن
 • 9-11 ضوابط فولادگذاری
 • بریدن میلگردها
 • خم کردن میلگردها
 • جایگذاری و بستن آرماتورها
 • کاربرد توام انواع مختلف فولاد
 • رواداری ها
 • نقشه ها و جزئیات لازم برای اجرای میلگردها
 • 9-12 ضوابط قالب بندی در بتن، لوله ها و مجراهای مدفون و درزهای بتن
 • علائم اختصاری
 • کلیات و تعاریف
 • درزهای بتن
 • 9-13 اصول تحلیل و طراحی
 • علائم اختصاری
 • گستره
 • اهداف طراحی
 • اصول پایه طراحی
 • ضرایب ایمنی
 • اعضای سازهای
 • اصول تحلیل
 • مشخصات مصالح
 • مشخصات هندسی
 • بارگذاری
 • طراحی در حالت حدی نهایی مقاومت
 • کنترل در حالت حدی بهره برداری
 • 9-14 خمش و بارهای محوری
 • علائم اختصاری
 • گستره
 • حالت حدی نهایی مقاومت در خمش و نیروی محوری
 • فرضیات طراحی مقطع
 • ضوابط کلی طراحی
 • محدودیت های آرماتورها در قطعات خمشی
 • ضوابط تیرهای Tشکل و تیرچه های بتنی
 • فاصله تکیه گاه های جانبی قطعات خمشی
 • به ابعاد طراحی برای قطعات فشاری
 • محدودیتهای آرماتورها در قطعات فشاری (ستونها)
 • مقاومت انکایی
 • محدودیت های فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری
 • 9-15 برش و پیچش
 • علائم اختصاری
 • گستره
 • حالت حدی نهایی مقاومت در برش
 • نیروی برشی مقاوم تأمین شده توسط بتن
 • نیروی برشی تامین شده توسط آرماتورها
 • ضوابط کلی طراحی برای برش
 • محدودیت ارماتورهای برشی
 • حالت حدی نهائی پیچش
 • لنگر پیچشی مقاوم تأمین شده توسط آرماتورهای پیچشی
 • ترکیب پیچ و خمش – پیچش و برش
 • محدودیتهای آرماتورهای پیچشی
 • لنگر پیچشی نهایی در اعضای ساختمان های نامعین
 • جزئیات تکمیلی آرماتورهای عرضی
 • برش اصطکاکی
 • ضوابط ویژه برای اعضای خمشی با ارتفاع زیاد (تیرهای عمیق)
 • ضوابط ویژه برای دستکها و شانه ها
 • ضوابط ویژه برای دیوارها
 • ضوابط ویژه برای دال ها و شالوده ها
 • ضوابط ویژه برای اتصالات قاب ها
 • 9-16 اثرلاغری و کمانش
 • علائم اختصاری
 • گستره
 • کلیات
 • طبقات مهار شده جانبی
 • طول آزاد قطعات فشاری
 • طول موثر قطعات فشاری
 • شعاع ژیراسیون
 • ضوابط اثر لاغری
 • روش تشدید لنگرهای خمشی
 • حداقل برو محوری بار
 • اثر لاغری در قطعات فشاری تحت اثر خمش دو محوره
 • تشدید لنگر خمشی در قطعات خمشی متصل به قطعات فشاری
 • 9-17 تغییرشکل و ترک خوردگی
 • علائم اختصاری
 • گستر
 • تغییر شکل
 • ترک خوردگیها
 • 9-18 طراحی دال
 • علائم اختصاری
 • گستره
 • تعاریف
 • ضوابط کلی طراحی دال ها
 • آرماتورگذاری در دالها
 • 9-19 طراحی دیوار
 • علائم اختصاری
 • گستره
 • تعاریف
 • ضوابط کلی طراحی
 • محدودیت آرماتورها
 • دیوارهای باربر
 • دیوارهای برشی
 • دیوارهای حائل
 • 9-20 طراحی شالوده
 • علائم اختصاری
 • گستره
 • تعاریف
 • ضوابط کلی طراحی
 • ضوابط تعیین بارهای وارد بر شالوده ها
 • آرماتورهای شالوده ها و شمع ها و محدودیتهای آنها
 • انتقال نیرو از پای ستون، دیوار یا ستون پایه بتنی به شالوده
 • محدود کردن حرکت نسبی شالوده ها
 • آرماتورهای حرارت و جمع شدگی در شالوده ها
 • 9-21 مهار و وصله آرماتور
 • علائم اختصار
 • گستره
 • مهار میلگردها
 • ضوابط مهار آرماتورهای خمشی
 • وصله میلگردها
 • 9-22 ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی
 • علائم اختصاری
 • گستره
 • مدت زمان مقاومت در برابر حریق
 • اثر تغییرات درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفی
 • ملاحظات طراحی
 • 9-23 ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله
 • علائم اختصاری
 • گستره
 • ضوابط کلی طراحی
 • ضوابط ساختمان های با شکل پذیری متوسط
 • ضوابط ساختمان های با شکل پذیری زیاد
 • 9-24 طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده
 • علائم اختصاری
 • گستره
 • تعاریف
 • روش های پیش تنیدگی بتن
 • ضوابط کلی طراحی
 • مشخصات بتن مصرفی
 • فولاد پیش تنیدگی
 • حالتهای حدی نهایی مقاومت
 • کنترل پایداری قطعات بتن پیش تنیده
 • حالت حدی بهره برداری
 • طراحی برشی
 • پیچش
 • کنترل مقاومت در پشت گیره ها و خفت انداختن سیمها
 • جزئیات اجرایی
 • ضوابط مربوط به آرماتورهای معمولی
مقدمـه کتاب

مقدمه
توسعه مداوم طرح‌های عمرانی و حجم بزرگ سرمایه‌های دولتی و خصوصی که هر ساله در کشور صرف انجام عملیات ساختمانی می‌شود اهمیت تدوین، بروزرسانی و ترویج مقررات ملی ساختمان را آشکار می‌سازد. با توجه به اهتمام جدی دفتر امور مقررات ملی ساختمان جهت بازنگری و بروز نمودن مباحث، کمیته مبحث نهم بعد از تدوین آخرین ویرایش مبحث در سال 1388، از سال 1391 مجدداً ارزیابی و بازنگری مطالب را آغاز نمود که خوشبختانه در خردادماه 92 پیش‌نویس ویرایش جدید این مبحث آماده شد و در معرض نظرخواهی صاحب‌نظران و مهندسان قرار گرفت. در این ویرایش نسبت به چاپ قبلی اقدامات زیر انجام شده است:
1. ویرایش جدید مشتمل بر دو بخش، که بخش اول با عنوان ٰ«مفاهیم کلی و مشخصات مصالح» در دوازده فصل و بخش دوم با عنوان «اصول تحلیل و طراحی» نیز در دوازده فصل منظور شده است.
2. اصلاح برخی اشکالات و رفع ابهامات موجود در فصول مختلف.
3. در بخش اول با اصلاح برخی فصول قبلی، چهار فصل جدید با عناوین پایانی (دوام) بتن و میلگردهای فولادی، اجرای بتن در شرایط غیرمتعارف، بتن‌های ویژه و ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی تدوین و ارائه گردیده است
4. در بخش دوم که در قالب 12 فصل ارائه شده ضمن ارائه روشها و مبانی طراحی، به دلیل افزودن موضوع بتن‌های توانمند، اصلاحاتی در فصول مختلف صورت گرفته به طوری که روش‌های ارائه شده برای بتن‌های معمولی و توانمند قابل استفاده باشد.
5. با توجه به اهمیت و توسعه استفاده از بتن پیش تنیده در پروژه‌های مختلف ساختمانی از جمله صفحات پوشش، آخرین فصل بخش دوم به معرفی محدودیتهای طراحی و اجرایی اعضای بتن پیش تنیده پرداخته است.
نظر به اینکه در امر مهم ترویج و استفاده از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، تهیه و ارائه یک نرم‌افزار طراحی از الویت ویژه‌ای برخوردار است، یک تیم تخصصی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و زیرنظر کمیته تخصصی اقدام به تدوین نرم‌افزار مزبور نمودند که اولین ویرایش این نرم‌افزار همراه بامجلد این مبحث، تقدیم علاقمندان می‌شود. بدیهی است تیم پشتیبان نرم‌افزار آماده کسب نظرات کلیه صاحب‌نظران عزیز خواهد بود.
امید است با توجه به تلاش صورت گرفته، محققان و مهندسان با ارزیابی و بکارگیری این مبحث، هرنوع نظرات اصلاحی و تکمیلی را جهت بررسی و اعمال در ویرایش بعدی در اختیار این کمیته قرار دهند.

کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “